Menu

Đường dây tiếp nhận ý kiến
0983609369 tcsknt@gmail.com
Số ISSN: 2525-2542; ISSN: 3030-4032
Journal of Endocrinology and Health Science
Số ISSN: 2525-2542; ISSN: 3030-4032
Journal of Endocrinology and Health Science
Menu
×
Số 9b (2019)
Ngày xuất bản: 2019-11-20

Số đầy đủ

CHẨN ĐOÁN & NGUYÊN TẮC DINH DƯỠNG TRONG ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ

TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia
PDF Trích dẫn